Wat de Vader zegt over Hoop

9 augustus 2019 0 Door admin

Wat de Vader zegt over Hoop

Alléén diegenen die hoop hebben, hebben vrede in hen hart. Als hoop verdwenen is, dan wordt de ziel heen en weer gegooid om een veilige haven te zoeken. Ik wil zegt de Vader, dat Mijn kinderen hen ogen op Mij gericht zijn, dat ze hopen in Mij, niet kijkende naar het passerende panorama van aardse gebeurtenissen, die zich voor hen ogen afspelen. Ik wil dat ze er voorbij kijken, omhoog kijken, om eindelijk te zien de verre kust waar ze naar toe zeilen, hen harten en gedachten/gezindheid, hen ogen en oren vullende met Mij. Dit zal de hoop brengen die vrede geeft.

Als ze zich verlustigen in Mij zegt de Vader, hen verlangens zullen hen dieper in Mij brengen. Dan, terwijl ze in Mij worden getrokken, zo zullen ze de aardse baan verlaten in steeds grotere mate. Spoedig, zoals zwaartekracht, de trekkracht van Mijn gebied, het verlangen naar Mij om Mij te kennen en te ervaren het eeuwige, terwijl ze nog in het tijdelijke verblijven, wordt zó sterk dat ze vrijgezet gaan worden van de aardse baan en sneller en sneller in Mij worden getrokken.
Ik wil dat Mijn kinderen hen Vader kennen. Ik wil dat ze Mij zien, dat ze Mij horen, want Ik ben een liefhebbende Vader voor ze.
De Waarheid, Die Mijn Zoon Is, kwam in de wereld. Velen hebben Hem aangenomen en zijn uit hen gevangenis gelopen.

Echter, Mijn Zoon is gekomen om Mij te onthullen. Nu, deze openbaring zal huidige werkelijkheid worden. Het ontvouwen, het volbrengen van die aardse missie, die begon met de onthulling van Mijn Zoon, zal een hedendaagse helderheid bereiken die eerder niet was bereikt.
Terwijl de wateren van de mensheid troebeler worden, zal het geestelijke water steeds helderder worden. Mijn kinderen zullen Mij kennen als hen Abba.
Hoop, want Ik ben iets nieuws aan het doen in deze dagen. Eenieder die honger en dorst naar Mij, zullen eten en drinken…

Tot slot nog een aantal Bijbelteksten om op te mediteren;

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE . Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Jeremia 29:11 HSV

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
Psalm 42:12 HSV

maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
Jesaja 40:31 HSV

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.
Psalm 121:7-8

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
Romeinen 15:13 HSV

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
Hebreeën 11:1 HSV

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
1 Korinthe 13:13 HSV

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
Mattheüs 11:28‭-‬30 HSV

Bij U ben ik veilig, U beschermt mij als een schild. Ik verwacht alles van uw woord.
Psalm 119:114 BB

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vast houden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.
Hebreeën 10:23 HSV

En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt,
en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
Romeinen 5:3‭-‬5 HSV

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!
Psalm 31:25 HSV

Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
Romeinen 8:25 HSV

Uitgestelde verwachting krenkt het hart, maar een vervuld verlangen (letterlijk een komend verlangen) is een boom des levens.
Spreuken 13:12 HSV

Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE , ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.
Micha 7:7 HSV

Ik verwacht de HEERE , mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.
Psalm 130:5 HSV

Mijn deel is de HEERE , zegt mijn ziel, cheth daarom zal ik op Hem hopen.
Klaagliederen 3:24 HSV

Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE , zoals wij op U hopen.
Psalm 33:22 HSV

Leid mij in Uw waarheid en leer mij, he, waw want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.
Psalm 25:5 HSV

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;
Jesaja 61:1 HSV

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
Romeinen 5:5 HSV

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
1 Petrus 1:3 HSV

maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.
1 Petrus 3:15 HSV

één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,
Efeze 4:4 HSV

Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.
Kolossenzen 1:27 HSV

Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.
Spreuken 24:14 HSV

opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,
namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,
Efeze 1:17‭-‬19 HSV