Want onze God is een verterend vuur (Hebr. 12:29)

22 september 2019 0 Door admin

Want onze God is een verterend vuur (Hebr. 12:29)

Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.
Want onze God is een verterend vuur.
Hebreeën 12:27‭-‬29 HSV

Dus Yahweh gaat beginnen met schudden, dingen te verhitten naar een plek waar alles wat in jou gecreëerd is, binnen in je van je ziel wat van buitenaf erin is gekomen, te verteren met Zijn vuur. Dus ga engagen met het vuur binnen in je en van buiten en laat je verteren door Zijn vuur, om te testen wat er overblijft. Je kunt diep verdriet ervaren, intense emotionele gevoelens, wanneer jouw verwachtingen één voor één afsterven.
Je kunt golven van teleurstellingen, verlies, wanhoop, moedeloosheid, diep verdriet gaan ervaren en dan vraagt God, houdt je nog steeds van Mij, vertrouw je Mij nog?
Als geen van jouw dromen vervuld worden, als geen van de profetieën ooit zullen gebeuren, als jouw bestemming nooit vervuld zou worden, zou je dan nog steeds van God houden?
Dat zijn vragen waar ik de laatste 10 jaren mee te maken heb gehad en nog steeds regelmatig;
Zou ik nog steeds op God vertrouwen?Zou ik nog steeds liefde, vreugde en vrede hebben?
Kun je dat, wanneer geen van deze verwachtigen vervuld worden?
Zou ik nog steeds in staat zijn om mij te verblijden in de Heere en Hem danken, als geen van de omstandigheden zouden veranderen?
Zou God nog steeds een goede God zijn, Die goede gaven aan Zijn kinderen geeft?
God was en is mijn hart aan het onderzoeken en Hij laat mij mijn hart zien.
Hij was de motieven in mijn hart aan het beproeven.
Yahweh is bezig om mijn hart verder te zuiveren en te verfijnen, want de Bijbel zegt in Mattheus 5, dat de reinen van hart God zullen zien.
Hij wil ons ontmoeten van Aangezicht tot aangezicht, maar wel met een rein, gezuiverd hart en niet met de staat waarin wij ons nog vaak bevinden.
Waarom? Omdat Hij van ons houdt en Hij wil ons graag herstellen in onze originele conditie, zonder al het programmeren en conditioneren dat de wereld op onze levens heeft geplaatst.
Hij wil ons de volheid van Zijn zegen geven.
Hij wil dat we onze Hemelse identiteit en onze positie als een zoon vinden.
Hij wil ons vrijzetten in de volle autoriteit van zoonschap in ons. Aan een kind kan God deze autoriteit niet geven, dus als er van alles en nog wat in onze ziel gaande is, moet de Heer dat weg kunnen branden met Zijn verterend vuur.
Dan rijst de vraag; Zou God mij kunnen vertrouwen?
Ging het allemaal om Hem of ging het om mij?
Ging het over wat Hij allemaal zou kunnen doen voor mij?
Ging het om wat ik voor Hem zou kunnen doen?
Aan dit alles ben ik gestorven en regelmatig pakte ik het weer op en liet het weer in mijn ziel, in mijn denken komen.
Uiteindelijk gaat het erom dat het ons alles waard is om een relatie met Hem te hebben en niets anders. Of Hij nu iets doet voor ons of wij iets doen voor Hem, heeft niets te doen met het feit dat we weten dat wij van Hem houden, omdat Hij ons eerst lief heeft gehad. En waarom Hij ons vertrouwt en waarom wij in Hem ons vertrouwen hebben.

Dus het antwoord zou ja moeten zijn, ook al weet je niet hoe je dat moet doen.
Ik verblijd mij dus, omdat ik in alles op u kan vertrouwen.
2 Korinthe 7:16 HSV
Je zult volledig hersteld zijn, ook in je gezondheid en heelheid.
Nu kun je Yahweh engagen in het koninkrijk der Hemelen en je zult merken dat je vrij bent en niet meer gebonden bent met je ziel aan de aarde. Nu kunnen je ziel en geest dagelijks samen engagen met het koninkrijk der Hemelen in als een soort van visionare cognitieve ervaring.
We kunnen door het voorhangsel gaan en weer terug, eigenlijk zouden we daar moeten leven en op de aarde, omdat wij gezeten zijn met Christus in de hemelse gewesten. Niet alléén een keer bezoeken, maar er wonen en leven in dubbele rijken, wat ik al regelmatig doe, maar nog niet continue.
Zo moest ik sterven aan mijzelf, zodat mijn ziel en mijn geest gescheiden werden, zodat ik geïntegreerd kon worden in eenheid met mijn geest en ziel en met de Heer verenigd worden en één worden met Hem.
Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.
Lukas 9:23‭-‬24 HSV
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Galaten 2:20 HSV

Het is een keuze om iedere dag je vrije wil op te geven voor de wil van Christus, o.a. door je lichaam te wijden aan God als een levend offer, heilige en welbehagelijk voor God. Niet gelijkvormig aan deze wereld (cosmos) te worden, door veranderd te worden door de vernieuwing van je gezindheid (we hebben nu de gezindheid van Christus), zodat je kunt onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. (Rom.12:1-2).
Iedere dag maak je dan dit besluit en je wilt niet dat je beslissingen neemt, gebaseerd op je ziel, maar op de wil van God. Je leeft in eenheid met je ziel en geest in elkaar geïntegreerd.
17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.
19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen , en dat u niet van uzelf bent?
20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
1 Korinthe 6:17‭,19,20 HSV
Je zult merken dat dit gaat gebeuren; je geest en je ziel kunnen gaan samenkomen, je geest, je ziel en je lichaam zullen samen gaan kunnen komen met God en je zult dan Zijn heerlijkheid gaan meemaken en dingen zullen dramatisch gaan veranderen.

De genadegaven uit Rom. 12 zijn de manier hoe Yahweh ons heeft gewired om te kunnen connecten met de wereld om ons heen. Hij zal gaan kijken in dit proces wanneer wij ons ermee één gaan maken, om ons vrij te zetten van de nood van onze ziel om een identiteit te krijgen/te verdienen door de werken, zelfs door werken van de genade gaven, die wij ontvangen hebben. De essentie van wie jij bent met deze gaven, zullen worden uitgedaagd door Hem.
De genade gaven van God ontvangen we reeds bij onze geboorte. Het zijn natuurlijke gaven, het is de genade van God, geweven in wie wij zijn. Terwijl wij recht gemaakt worden met God, worden we in staat gebracht om Hem te eren, met hoe Hij ons heeft gemaakt. Dit is waar God naar verlangt om in orde te maken, geest, ziel, lichaam, de wereld in die richting, vloeiende van binnen naar buiten en niet van buiten naar binnen.
Er zijn 7 genadegaven (redemptive gifts);
Profeet
Dienaar
Leraar
Bemoediger
Gever
Leiding gevend
Genade
Wanneer God begint om dit uit te dagen in jouw leven, begint Hij met jouw genadegave(n).
Voor mij, profeet en bemoediger.
Als je bv. een dienaar bent en je niet kunt dienen dan daagt Hij jou uit daarin.
Als je een leraar bent en je kunt geen les geven etc.
Als je de gave van genade hebt en je kunt geen genade tonen, hoe zou je je dan voelen?
God zal met je dealen en hopelijk zul je niet zo koppig zijn als ik was en er tegen in gaan.
Hij zal dit uitdagen in alle onze levens, want Hij wil ons vrijzetten om ons één te kunnen maken (te engagen) met de volheid van alles. Hij wil Zijn heerlijkheid vrijzetten over nederige mensen, die overgegeven zijn aan Zijn koninkrijk doelen.
Hij wil een heilige ekklisia hebben, wandelende op de hoge weg van heiligmaking. Hij houdt teveel van Zijn gemeente om het te laten bij wat het is.
Zijn verlangen is om de poorten te verheffen en Zijn glorieuze aanwezigheid vrij te zetten.
Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze , eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat.
Psalm 24:7 en 9 HSV

Hij vraagt aan ons; zijn wij welwillend om te buigen, zodat Hij ons kan verheffen?
Hij wil dat wij vragen aan Hem om geestelijke autoriteit, die wij ontvangen in Zijn naam om vrijgezet te worden in gerechtigheid en rechtvaardigheid. En als Jozua’s en Calebs hier op de aarde te gaan mentoren Zijn eengeworden generatie om te gaan wandelen in hen erfenis.
Zijn verlangen is dat niemand verloren gaat, maar wij moeten gewillig zijn om de door mensen gemaakte programma’s te verlaten en terug te keren naar de eenvoudigheid van Zijn koninkrijk.
Niet in wijze en overtuigende woorden, maar in demonstraties van Zijn Geest and kracht (1 Kor.2:4).
Om gewoon volgers van Yeshua te zijn (Christenen), gezalfden des Heeren, om getransformeerd te worden in het beeld van Zijn Zoon. Dienend en bedienend zoals Yeshua diende, in kracht met een zacht en nederig hart (Matth.22:16).
Hij roept ons om een verenigde natie op te voeden, die gereed is en voorbereid om hen bestemmingen te vervullen, dienende de doelen van Yahweh in hen generatie.
Zo, kan God ons vertrouwen met alles wat Hij verlangt om ons te geven?
Is God belangrijker vóór ons dan wat Hij doet voor ons of door ons heen?
Zijn we gewillig om het heersen van onze ziel onder onze geest te brengen? Want, terwijl onze ziel de controle heeft, zullen we nooit in staat zijn om te vervullen de aan ons gegeven middelen van de hemel, tot de volheid van wat God wil dat wij doen.
Alleen de reinen van hart zullen God zien.
Wil je Hem zien van aangezicht tot Aangezicht?
We zijn al een aantal jaren in een nieuwe dispensatie van oordeel, gerechtigheid, genade en barmhartigheid, waar we heilige dimensies kunnen gaan ervaren van wat God voor ons heeft.

Nu, jouw reis heeft wellicht andere mijlpalen van ervaringen of in een andere volgorde als de mijne, maar het principe blijft hetzelfde. We moeten dealen met onze ziel. Er zijn mensen die hier nu doorheen gaan, de Heer daagt ze uit met de dingen die in hen leven gaande zijn. De kern van wie we zijn, moet niet de bron van onze identiteit zijn.
De Heer is de bron van onze identiteit. Hoe Hij zegt wat we zijn en hoe Hij ons heeft gemaakt met de bestemming waar Hij ons voor heeft gemaakt, komt uit de Hemel. Het komt niet vanuit iets wat wij doen in onze ziel, maar er is een manier dat juist lijkt voor een mens staat in Spreuken, maar het einde daarvan is de dood.
Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.
Spreuken 14:12 HSV

Zo moeten we ons overgeven en op God vertrouwen voor onze identiteit.
Laten we gewillig zijn om onze ziel over te geven aan God en ons te laten veranderen naar Zijn beeld.