Over de doop van vuur deel 2

12 oktober 2019 0 Door admin

Over de doop van vuur deel 2

We hebben de geest van Elia nodig, het begrip van de geest van Elia.
Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.
Maleachi 3:1 HSV

In die dagen kwam Johannes de doper prediken in de wildernis van Judea.
In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
Mattheüs 3:1‭-‬3 HSV
Nu, als je luistert en begrijpt het leven van Elia, het was een geweldig mind blowing leven, de dingen waar hij over sprak, de dingen die hij gedaan heeft, de intensiteit waar hij in geloofde, staande vóór zijn knecht Gehazi, zeggende; Vader, open zijn ogen om te zien wat ik zie, want hij wandelde hier al de hele tijd in. Hij had geen angst om wat hij had meegemaakt en begreep. Hij kon de geestelijke wereld in lijn brengen met het natuurlijke. Die wonderen die hij deed waren eigen het normale leven. Iedere keer als ze bij hem wilden komen, was hij verdwenen. Hij werd opgenomen in de Geest en de eerste 7 dagen was hij verwonderd. In die dagen was dat heel normaal, nu noemen wij het een bovennatuurlijk wonder. Het vuur brengt ons terug bij de wortels van het het originele verhaal. Het opent een dimensie van informatie, dat voortgestuwd moest worden in wat de Vader wou openen voor ons om in te gaan.
We moeten begrijpen wat het vuur van Pinksteren betekent. Het gaat hand in hand met de doop van Mozes in de wolk.
Yeshua zei; maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
Handelingen 1:8 HSV
En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Handelingen 2:1‭-‬4 HSV
Nu, wanneer we terug gaan naar de wolk van Mozes, gaan we begrijpen dat de Vader een groep mensen roept, die Joden waren en het niet meer zijn, Hij noemt ze ook niet meer man of vrouw, Griek of Romein of Hebreeers etc. Hij noemt ze Zijn volk. Wie ja zegt tegen dit verbond, treedt binnen in de volheid van Wie Ik Ben zegt Yahweh. Dit verbond omvat vuur, het omvat een doop in een verandering die je letterlijk ontbrandt om alles terug te brengen in de volle verwerking.
Yeshua wandelde al 33 jaar op de aarde. Hij had discipelen die Hij trainde en toerustte voor 3 jaren. Hij deed niets naar de maat zoals ze het hier doen. Want, toen Pinksteren kwam ging de ekklesia groeien van honderden naar duizenden binnen een paar weken/maanden. Yeshua deed dat niet, Zijn discipelen deden dat, vanwege de doop in vuur, de doop van het verbond. Het stappen in de transformatie die nodig was om vanuit de Hemel de aarde te doen ontbranden.
Het is een legislatie, die dimensie waar de Vader een volk in projecteert, waar je op Hem lijkt, als Hem wandelt, als Hem spreekt en je draagt het koninkrijk in de volheid van wat dat koninkrijk binnenin jou representeert, het wandelt met jou overal waar jij gaat.

De Vader is ons in lijn aan het brengen met alles wat Hij voor ons bedoeld heeft om te zijn, echter is het een proces van geloven, meer dan een proces van doe dit en doe dat. Zoals, ik moet eerst die 4 stappen doen en dan die 7 etc, want dat zal mij in lijn brengen, dingen die mij daar in gaan voortstuwen. We begrijpen dat het allemaal gaat om met Hem één te worden/engagen, door het koninkrijk der Hemelen in te blijven gaan. Wanneer we dat doen gaan de juiste deuren open, waar we in kunnen gaan en dan gaat er weer een juiste deur open waar ik doorheen kan gaan. Het gaat allemaal om engagen, aanbidding en adoratie van Hem en doorzetten en volharden in het willen leren kennen Wie Hij Is. Een verbond waarin wij een belofte in ons hart gemaakt hebben om met Hem één te willen worden. Een belofte van liefde, een belofte van intimiteit, een belofte van Hem Heer te maken over wie we zijn en op hetzelfde moment engagen wij in Wie Hij Is. Wanneer wij gaan engagen in Wie Hij Is, zal Hij zich openen naar ons persoonlijk in Wie Hij Is en kunnen we in ieder aspect van Wie Hij Is ingaan. Het werkt vaak als volgt bij ons; we willen alleen ergens ingaan wat we begrijpen en kunnen waarnemen. Als we iets niet begrijpen, willen we vaak er ook niet in gaan. Echter, we beginnen te begrijpen, wanneer we in Hem ons vertrouwen hebben, kunnen we overal ingaan en het opent zich voor ons. Hij zegt door dat verbond heen; weet dat je op Mij je vertrouwen kunt stellen. Het is Zijn verlangen om je te zegenen en Hij wil alles voor je openen in Wie Hij Is, om in te kunnen gaan.

Nu, vuur is ook iets van brandstof.
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
2 Kronieken 7:14 HSV
Wanneer we deze tekst gaan begrijpen, zullen we merken dat het hart van Yahweh is, dat Hij het land niet vóór ons gaat genezen. Dat is maar een klein deel ervan. Zijn verlangen is dat wij gaan begrijpen dat wij niet zijn wat ze zeiden wat we zijn. Hij zei niet; ga erop uit in Mijn Naam en Ik zal de zieken genezen. Hij wilde dat Zijn discipelen erop uit gingen en zieken gingen genezen in Zijn Naam. Hij gaf hen de macht om het te doen. Hij heeft een volk gegeven, een natie, een groep mensen de macht om grote dingen te doen. Echter, daar wij een verkeerd begrip hadden van nederig te zijn, gaven we alles terug aan Hem. Doet U het maar Heer, dan kan ik U eren en van U houden. Waarom komt U niet naar mij toe en ruimt de troep op die wij gemaakt hebben. Waarom komt U niet naar mij toe om dit en dat te doen. Maar de Almachtige God heeft ons de macht gegeven en autoriteit om dit land te regeren om deze wereld in lijn te brengen met Zijn orde.
Hij brengt het vuur naar je toe, want het vuur is de brandstofvorm letterlijk een vonk te laten ontbranden, zodat alle dingen terug op hen plaats zullen vallen.
Zijn verlangen is dat we ons volledig aan Hem onderwerpen. En dat gaat terug naar het begrip van wat het betekent om gedoopt te zijn. Het Griekse woord Babtizo betekent erin gaan, het verandert de substantie van beide dingen. Wanneer ik mijzelf pak en ik pak Yahweh en ik ga in Hem en ik word één met Hem, dan veranderen we beiden. Want ik kwam uit Hem en iets moest Hem verlaten (Hebreeuwse gedachte). Wanneer we gedoopt worden dan wordt het opnieuw gecreeerd. Dat is die overgave, die onderwerping, Hem Heer makend over ons, Hem alles overgeven van wie we zijn geweest. Begrijpende dat het helemaal gaat over intimiteit, relatie, communicatie met Hem. Het gaat niet om bidden, wat wij van dit woord gemaakt hebben. Zoiets van Vader, U zult voorzien in al mijn noden. Het gaat erom dat we engagen met Hem in de geest, dat we Hem kennen en Hem lief hebben en dat gebeurt aan zijde van na het voorhangsel. Aan de zijde van vóór het voorhangsel, iedere keer hetzelfde bidden met andere woorden, vooral als er een bepaalde situatie in ons leven is etc. We blijven onszelf herhalen.

We beginnen nu te leren dat er aan de andere zijde van het voorhangsel een andere vorm van communicatie is. We stappen erin en een ogenblikkelijke geïnfuseerde/ingeprente conversatie vindt er plaats, dat er is geweest voor een eeuwigheid van tijden.
Het gaat allemaal om Hem te naderen (Jak. 4:8), God te zoeken van aangezicht tot Aangezicht, een constante relatie met Hem te hebben, intimiteit, engagen met alles van Wie Hij Is.
Nu, wij begrijpen wat links/rechts is, boven/beneden, voor/achter. In het koninkrijk der Hemelen zijn er vele dimensies. Wij begrijpen nu een tweede en derde dimensie. Daar wordt gezegd dat het er wel 36 zijn, er kunnen zelfs meer zijn, want God is oneindig, we kunnen Hem niet limiteren. Wanneer we het koninkrijk der Hemelen ingaan, zullen we hoeken en zijden van God zien, maar niet in Zijn volle bestaan. We krijgen openbaringen, kennis en inzichten die we niet konden ontvangen of waarnemen komende vanuit de Bijbel. Want de Bijbel is een kleine maat van de Waarheid. Er staat geschreven dat Yeshua het Woord is, amen, maar Yeshua is niet de Bijbel. Yeshua is het levende Woord. Je kunt niet een boek lezen en zeggen dat je iemand daardoor kent. Je kunt niet de autobiografie van Nelson Mandela lezen en daarna zeggen dat je hem kent. Je hebt hem nooit ontmoet, hem een hand gegeven, nooit hem omhelsd etc. Je kunt dan zeggen ik weet van hem, maar niet dat je hem kent.
Dus kun je niet zeggen, wanneer je de Bijbel leest dat je God kent. Er staat niet voor niets geschreven dat de letter doodt en de Geest maakt levend.
Zijn verlangen is dat wij Hem benaderen, dat wij naar Hem toe gaan. Natuurlijk moeten een leefstijl hebben van bekering, want dan zijn we een man/vrouw naar God’s hart. Bekering heeft niets te maken met zonde. Wanneer we ons bekeren, veranderen we de wijze waarop wij denken. En dat doen wij dagelijks, want als we gaan bouwen op de openbaring die we gisteren hebben ontvangen, dan zullen we de openbaring van vandaag nooit ontvangen.
Vb. Vandaag zou ik les kunnen geven over de eerste, tweede en derde hemel. Morgen ontvang ik een openbaring over het feit dat Paulus niet een Griek maar een Hebreeër was. En in het Hebreeuws is dit de letter Gimel, wat betekent 3. In de essentie had hij het over volle voorziening, dus over een heel ander begrip. Ik moet dan mij bekeren van hoe het was, door mijn manier van denken te veranderen. Bekeren betekent ook, je omdraaien en in de tegenovergestelde richting gaan, je denken draaien naar een hogere plaats toe. Daarom zei denk ik Paulus ook om de dingen te bedenken die boven zijn.
opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen,
om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
Kolossenzen 2:2‭-‬3 HSV

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechter hand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
Kolossenzen 3:1‭-‬4 HSV
We begrijpen dat we met ons hart denken en van daaruit komt het in ons brein en daarvoor zit een voorhoofdskwab dat het één en ander filtert. Wanneer we dit door de gezindheid van Christus laten beïnvloeden en niet door ons intellect, komt het op de juiste plaatsen in ons brein en wordt het teruggebracht in ons hart voor de volgende gedachte en eventuele handeling.
En hoe doen we dit? Door met onze geest onze ziel en lichaam te overschaduwen. Dan zal deze dimensie van het veranderen van ons denken zich openen. Zoals Justin Abraham vaak zegt; de deur is in de doorn. Hoe lager je gaat, hoe hoger Hij jou brengt.
Het is niet altijd zo, we willen hier niet onwetend in zijn, omdat we koningen zijn in de hemelse gewesten. Maar weet dat Hij ons naar een plaats wil brengen waar we niets zijn, zonder Hem. Maar in Hem, breidt je uit en wordt je net zoals Hij is.
Wanneer we Hem Heer maken over ons, begint Hij ons te overschaduwen en brengt in ons alles van Wie Hij Is, want we zijn Zijn oogappel, Zijn geliefde zoon in wie Hij Zijn welbehagen heeft.
God is zó blij wanneer je voor de eerste keer in het koninkrijk der Hemelen binnenkomt. Hij wacht erop vanaf de dag dat je geboren bent om je thuis te laten komen, zegt Hij.
Het is Zijn verlangen dat we zeggen; het gaat allemaal om U Heer. Dat is wat de doop doet. Het elimineert de ik, de Robin. Het elimineert dat, maar het wil dat niet elimineren op de manier van hoe ik denk. Het elimineert het op het tijdstip dat ik mijzelf over geef aan Hem. Wanneer ik mij compleet overgeven heb aan Hem, gaat Hij mij laten begrijpen en zeggen; zoon, het gaat om jou. Zoals man en vrouw in hen huwelijk voor hen kinderen zorgen, zo zorgt Yahweh voor ons. Daarom is het nodig dat Hij ons door deze processen heen laat gaan om te worden wie je bedoelt bent om te zijn. De Vader zegt; in Mijn ogen gaat het allemaal om jou. Het gaat om dit gemaakte wezen, waar Ik tegen heb gezegd dat alles wat Ik heb gemaakt zal Ik je heerschappij en autoriteit over geven. Met andere woorden, jij bent Mijn rechterhand, jij bent mede-erfgenaam met Mij over de schepping en in regeren.
Nu, wij hebben nog niet veel op dit gebied gedaan, vanuit het koninkrijk der Hemelen naar de aarde en de schepping toe. Echter, nu wij hebben besloten om het te gaan doen in Hem, gaat het allemaal om ons. We beginnen het te begrijpen en waar te nemen. Het is maar een klein deel ervan, maar de schepping roept hier al jaren om en nu begint het beantwoordt te worden.
Het is geweldig!

Vader we eren en prijzen U.
Dank U voor de doop van vuur.
We beginnen langzaam te begrijpen wat deze doop inhoudt, om in te stappen in het koninkrijk der Hemelen en U ons te laten overschaduwen. U wilt ons zó graag vernieuwen en verfrissen. We openen ons en laten ons ingaan en ons door Uw vuur verteren, ons overschaduwen met openbaringen, mysteries, geheimen. Uitstortende in ons kennis, wijsheid, ons brengende naar de volle extentie van wie wij zijn. Waar U ons terug brengt in onze eerste positie. Ons herstellen naar wie de mensheid was bedoeld om te zijn.
Vader, we bidden dat U begint om dat te reflecteren naar ons toe, in onze ziel, in ons lichaam, in onze geestelijke mens. Dat we beginnen waar te nemen en te begrijpen waar we in hersteld zijn, wat we aan het worden zijn, wie we aan het worden zijn. Uw verlangen voor ons om te wandelen in alles wat U voor ons gemaakt heeft om te zijn, nu vandaag.
We beginnen hier langzaam in te geloven Vader. We stappen binnen in wat U voor ons beschikbaar heeft gemaakt. We engagen met de engelen, de 7 geesten God’s, met de mannen in wit linnen, met de 24 oudsten, met de 4 levende wezens, met de cherubs, met de serafs, met de zonen God’s. We engagen met alles wat daar is Vader in het koninkrijk der Hemelen, wetende dat alles wat we daar doen, is om U te aanbidden.
Nu op dit moment stappen we in de doop van vuur en vragen U om letterlijk ons te laten ontbranden, alles wat de substantie verandert van wie we nu zijn, terug in het originele doel en vorm dat U bestemd heeft en gemaakt heeft om te zijn en in te wandelen Vader.
Vader, we houden van U en eren U.
We danken U voor deze verandering, ons knedende, vormende in wat we bedoeld zijn in de Naam van Yeshua, amen.