Over de doop van vuur deel 1

15 september 2019 0 Door admin

Over de doop van vuur deel 1

Dit gaat over vernieuwing en verfrissing van onze ziel.
Stel je voor een stuk hout wat in de brand wordt gestoken, is niet weg aan het einde van het proces, het is van substantie veranderd. En dat is wat de Vader met ons doet. Wij zijn een nieuwe creatie God’s, omdat we wederom geboren zijn. Hierbij neemt de Vader ons mee terug naar het begin, naar de verheerlijkte wezens aan het begin, voordat tijd bestond zoals de Schrift zegt. Daar heb je drie rivieren en wanneer je één wordt, engaged met ieder van deze drie rivieren, en je wordt een verheerlijkt lichaam, een verheerlijkte ziel en en een verheerlijkte geest, wordt je verbeterd in een verheerlijkt wezen. Het feit is dat de Vader reeds gezegd heeft dat wij een nieuwe creatie zijn. We gaan niet door het proces dat we een nieuwe creatie worden. Echter de realiteit is, hoewel we een nieuwe creatie zijn in theorie, moeten we geloven dat we een nieuwe creatie zijn.
De zgn. old school mentaliteit is, als je gelooft ontvang je, als je twijfelt ontvang je niets (Jak.1:6-7). Dus als je in deze dingen gaat twijfelen, dan zul je er niet in gaan wandelen.
En dat werkt in ons Christelijk leven ook zo.
Waar je bent gaan twijfelen aan je geloof, aan wat God heeft gezegd tegen je etc. en je gaat er niet in, je engaged niet daarmee, je zult het niet ontvangen en er zal niets veranderen aan wie je bent.
De Vader Zijn verlangen in dit proces is om je te zuiveren, je te tunen in wie je werkelijk bent. Om het vuur, de volheid ervan in zo een omvang, dat het transformeert van wie je nu bent tot wie je bedoeld bent te zijn.
De oorspronkelijke bedoeling was niet Adam en Eva en niet zoals wij er in onze fysieke vorm uitzien.
Het was Yeshua, Die de Vader altijd al aan de schepping wilde geven. We hebben Zijn DNA nu, dat is de enige manier om een 3 strengen wezen te zijn. Het klopt dat Adam en Eva een 3 strengen wezens waren, lichaam, ziel en geest. Echter, zij hadden niet het DNA dat wij dragen. Daarom moest Yeshua in de schepping komen om ons DNA op Zich te nemen om Hem een 3 strengen wezen te maken. Wanneer we dan gaan kijken naar wat er gebeurde op de berg der heerlijkheid, waar Zijn vader’s en moeder’s DNA werd verbrand en alles wat er over bleef was de Goddelijke streng. Het vuur van de Heilige Geest, de doop in de Heilige Geest, is het transformerende vuur dat jou terug brengt op die plaats waar het DNA van je moeder en je vader wordt verbrand in je en alléén het DNA van Yahweh wordt verzegeld in je.
Zoals in Matth. 3:11 staat geschreven;
Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
Mattheüs 3:11 HSV
We begrijpen dat het hier om 2 verschillende momenten gaat, dopen met de Heilige Geest en dopen in vuur. Als je met vuur te maken krijgt, dat brandt, dat zorgt ervoor dat je aandachtig wordt. Vb. Als je lang achter elkaar met je duim iets aandrukt zoals een punaise, dan voel je dat jouw duim begint te branden, zo ook wanneer de Heer jou in vuur zet, dan doet Hij dat zodat je aandachtig wordt tot wie jij bent in Hem. Het is een doop die jou passie ontbrandt vóór Wie Hij Is. Niet alléén om je te zuiveren, te verfijnen, het is om je te herinneren waar jij door heen zult gaan, wat Hij bestemd heeft voor jou om te zijn.

De doop in de Heilige Geest is een begiftiging van kracht, Die van boven komt. Het is een setteling van een geweldige Kracht, die binnenin je komt. Het rijst niet op in je, het begint vanaf de bodem. Het begint met een klein beetje in je. Vb. Als je zo een glazen bol hebt met zand etc. erin, als je gaat schudden komt er een soort van explosie, het rijst op en later zakt het rustig neer, echter het proces begon vanaf de bodem.
Hoe meer ik in tongen ga spreken/zingen, hoe meer ik de geheimenissen van God uitspreek. Hoe dieper we in Yahweh gaan, hoe meer het gaat schudden, hoe meer het gaat oprijzen, hoe sneller we vol raken met alles wat we nodig hebben om volledig getransformeerd te worden in dat wat Hij wil dat we worden.
We begrijpen dat het vuur brandt en de kracht ervan vrijzet. Zo begiftigt Hij ons met Kracht, echter de doop in vuur geeft ons een vonk. Net als een geweer dat afgeschoten wordt, het vuur geeft de kogel kracht om uit de kamer geschoten te worden. Daarom hebben wij het vuur van de Heilige Geest nodig.
De doop in vuur is bedoeld om je te veranderen en je te onderdompelen in de natuur van Yahweh. Het verlangen van de Vader is dat je gaat begrijpen Wie Hij Is, zo in dit vuur ga je worden Wat Hij Is. Dat is het proces waar we in zitten. Natuurlijk kun je zeggen, Hij zegt dat ik ben als Hem, echter nu voor mij, het aspect van wie ik ben, heeft geen betrekking op Wie Hij Is op welke manier dan ook. Zo is er een verandering nodig die plaats moet vinden in mij. En de doop in vuur zet dat over mij vrij.
Aan de andere kant betekent vuur openbaring. De Schrift zegt; Mijn volk gaat ten gronde door een gebrek aan kennis. Zo zou je ook kunnen zeggen; Mijn volk leeft door kennis.
Zo, hoe meer ik weet, hoe meer ik begrijp, hoe meer ik waarneem, hoe meer Hij mijn wezen verbetert van alles van Wie Hij Is, hoe meer vuur, hoe meer ik kan wandelen van wat ik begrijp dat van mij is.
Vb. Stel je voor dat je €50 in je broekzak hebt. En je gaat die broek wassen en je bent vergeten dat het geld er nog in zit, is mij ook een keer gebeurd. Als die broek droog is en je trekt het aan, merk je dat die €50 er nog in zit. Het is een kwestie van verassing.
Ik had het, maar ik wist niet dat ik het had.
Zo, zolang je niet weet dat je het hebt, heb je het niet.
Het vuur is er om je te focussen, om te herinneren aan wat je hebt.
Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed?
Hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt, die winstbejag door afpersing verwerpt, die zijn handen afwerend schudt om geen geschenken aan te nemen, die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen, die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien –
Jesaja 33:14b-15 HSV
Het verlangen van de Vader is dat we letterlijk leven in dit vuur. In de hemelen is er veel vuur. Pas geleden ben ik in de heavens of heavens in het koninkrijk der Hemelen geweest en ik ontmoette daar 4 serafs, grote vurige wezens en ik zag allemaal vurige stenen, ik zei tegen de Vader dat ik nog niet erop durfde te gaan lopen, Hij gaf aan dat het oké was en ik zette heel voorzichtig één teen erop, er komt nog wel een moment, wanneer Hij mij daar opnieuw naar toe brengt, zéér binnenkort geloof ik, dat ik er echt op ga wandelen. Twee jaar geleden stapte ik in geloof in een vuurkolom in mijn woonkamer, die ik in de geest had gezien, ik had die al eerder gehoord en gezien, maar durfde er niet in te stappen, nu stapte ik er wel in en ik ging in tongen bidden en die vuurkolom ging als een wervelwind om mij heen draaien en ik voelde dat ik volledig gestript werd van alles wie ik ben. Dit proces duurde ongeveer 10 minuten en toen werd het rustig en ik stapte eruit, ik ging beduusd op de bank zitten en ik besefde niet ééns goed wat er voorheen gebeurd was. Wel merkte ik dat ik heel rustig was en in volle adoratie naar God toe.
Het branden is iets van een onsteken in ons waar we oorspronkelijk voor geroepen zijn om te zijn. Het vuur begint in ons te branden. De Heilige Geest kan Zich als een verterend vuur aan je presenteren, wanneer je met Hem één wordt/engaged in Zijn volledige gedaante, een brandend vurig wezen, hetzelfde met Yahweh en Yeshua. Dat wat in Hen vertegenwoordigd is, is vuur. En ik geloof dat dit is vanwege de dimensies van openbaring, de alwetendheid die in en uit en over Hen heen komt. Dat is waar het verzoendeksel en de aanwezigheid van Yahweh allemaal over gaat, wanneer de bedekkende cherubs met elkaar communiceren, alle heerlijkheid van de volheid van Wie Yahweh Is gaat in ze en openbaringen, intimiteit, kennis, begrip wordt in ze uitgestort totdat ze het niet meer aankunnen en ze omdraaien en ze gaan het vrijzetten in de schepping.
Het gaat de Vader erom dat we helemaal in dat vuur gaan en volledig gezuiverd worden. Zijn verlangen is dat we eeuwig zullen branden.

Terug naar deze tekst;
Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed? Hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt, die winstbejag door afpersing verwerpt, die zijn handen afwerend schudt om geen geschenken aan te nemen, die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen, die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien –
Jesaja 33:14‭b-‬15 HSV
Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, Zijn dienaren tot vlammend vuur. (Psalm 104:4 HSV)
En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, (Hebreeën 1:7 HSV)
Zo kan het gebeuren dat je met de Vader zit in het koninkrijk der Hemelen en dat je letterlijk in Hem gaat en je voelt het branden in je geest en dan merk je dat jouw wezen doordrenkt wordt met Zijn kennis.
Want onze God is een verterend vuur (Hebreeën 12:29 HSV).
Dit woordje verterend, in het Engels staat er consuming, dat o.a. zuiveren betekent.
In Jesaja staat geschreven;
Want het Licht van Israël zal worden tot een vuur, zijn Heilige tot een vlam, en die zal zijn distels en zijn dorens verbranden en verteren, in één dag.
Jesaja 10:17 HSV
We beginnen te begrijpen dat de Vader een groep mensen roept om ze te dopen in vuur.
Het is interessant om te zien dat Mozes de berg afkwam na de eerste veertig dagen. Toen moest hij er opnieuw ingaan en nog een maal veertig dagen daar verblijven. In de eerste 40 dagen werd hij beste vrienden met God. In de Hebreeuwse vertaling staat dat hij naar beneden kwam met verschillende verschijningen, zoals donder en bliksemslagen kwamen uit zijn gezicht, zijn gezicht veranderde in die van de 4 dieren uit Ezech. en Openb. 4 leeuw, os, adelaar, mens. Hij komt brandende van vuur naar beneden in zó een extensie dat hij een gouden kalf vermorzelt tot pulver. Om zoiets te kunnen doen moet je op zijn minst een temperatuur hebben van 5000 graden celsius, wel iets meer dan wat wij ervaren op een warme dag. Zo gaan wij eruit zien wanneer wij gaan beginnen te functioneren in onze volle verwerking.
Nu beginnen we te begrijpen dat de Vader een groep mensen roept die wonderen en tekenen zijn, niet alléén om wonderen en tekenen in onze bediening te hebben, maar te wandelen vanuit de hemelen als wonderen en tekenen. Wij zijn licht en een groot deel van vuur representeert licht, het is zelfs zo dat een intens licht vuur voortbrengt, zoals bv. een laser. En wij leven in het licht en dit is geen geschapen licht, dit is oorspronkelijk licht, het is er altijd al geweest, zelfs de zon is een geschapen licht.
Wij zijn designed om te leven in het oorspronkelijke licht (in het Engels creative light in het Hebreeuws Or), geschapen licht heet in het Engels created light en in het Hebreeuws ma’or).
Ik heb twee keer in mijn gemeente meegemaakt en in een Evangelisch café in Jeruzalem toen ik getuigde tegen een zuster wie ik ben in Hem, dat ik tijdens de aanbidding zó warm werd dat ik anders ging ademen en om mij heen was de warmte zó voelbaar dat de mensen het ook warm kregen. Nu, dat is waar de Vader wil dat wij in leven, ons bewegen en waar wij ons zijn hebben. Dat we dmv. van de doop in vuur gaan stappen in de volheid van het licht, waar Yahweh wil dat wij in wandelen. Het gebied van Zijn zuivering, Zijn purificatie, begrijpende dat dit representeert een gebied van openbaring. Dat ik mijzelf open hierdoor en mijn lichaam, ziel en geest in lijn komt in zó een maat van dat wat ik draag als een oud wezen, mag uitstorten alle geimprinte kennis in alles van wie ik ben nu vandaag de dag.
Want we beginnen te begrijpen dat we veel informatie zijn verloren, want we waren/zijn gebonden aan onze ziel. Onze ziel kan bv. problemen hebben gehad met geloven.

Daarom is de doop in vuur zo belangrijk, want onze ziel is getransformeerd en zet in beweging wat onze geest al reeds weet. Echter, de geest kan niet wandelen in wat het weet in zijn volle werking van wat het draagt van wie het is, als die ziel niet ervan bewust is wat de geest aan het doen is. De ziel moet compleet gereinigd worden op een level dat het kan ontvangen alles wat de geest download, want zodra het gebeurt, wordt het lichaam erdoor beïnvloedt. En het effect dat het op het lichaam hoort te hebben, is dat we gaan leviteren (letterlijk gaan loskomen ook met ons lichaam van de aarde), dat we kunnen lopen op het water, dat we door mensen heen kunnen gaan lopen. Het is méér dan 10 procent van jouw brein gebruiken. Waarom zou onze Almachtige God alléén een functie maken waar je maar 10 procent van gebruikt? Er klopt hier iets totaal niet. Het schijnt dat de wetenschap het één en ander heeft uitgezocht en ze beginnen nu te praten over de zgn. aura. In de new age is dit bekend en de wetenschap pakt dit nu op. De realiteit is dat er een dimensie van licht om ons heen gezien wordt. Het zijn 7 lagen van licht die om ons heen gezien worden. Bij de meeste mensen, niet bij iedereen. Het stelt de 7 lichamen voor, die een frequentie uitzenden, waar we nu op dit moment in ons fisieke lichaam alléén gebruik maken van 5 zintuigen. De 7 lichamen bij elkaar horen 360 zintuigen te hebben. En wij gebruiken er maar 5. Nu, als zonen en dochters van Yahweh gebruiken wij er meer. We gebruiken de zintuigen van onze geest en we gebruiken de zintuigen van onze ziel en die van ons lichaam, maar dat zijn er nog niet 360. Het gaat erom dat de meeste mensen, ook Christenen niet begrijpen waar wij in gaan. Zo gaan we beginnen te begrijpen, dat wanneer we door deze processen gaan (niet eerst deze stap en dan die stap etc.), stappen van engagement, adoratie, aanbidding, ingaan in Wie Hij Is en dingen zullen open gaan die eerst op slot zaten, ze ontvouwen zich voor ons, maar daarvoor moeten we dóór de doop van vuur. We moeten dóór de doop van eenheid. We moeten hiermee engagen in de Hemelen, zodat ons leven kan worden gestript tot het minimum en kan weder worden opgebouwd tot wat het bedoeld is om te zijn, opwindend toch?
Yahweh zegt dat Zijn vuur in Sion is en zijn oven in Jeruzalem (Jes. 31:9).
Ik heb gemerkt dat wanneer ik ga wandelen in het koninkrijk der Hemelen, dat de ge-extraheerde kennis die mijn geest oppikt is gigantisch. Het heeft allemaal met het vuur te maken. Stel je voor dat je ergens een uur over gaat spreken en je hebt maar een paar woorden. De Vader geeft je de rest en je merkt dat wanneer je met Hem gaat engagen of met andere beings, bv. de levende Hebreeuwse letters van het Alfabet, dat dit vurige poorten zijn, waar je doorheen gaat.
We beginnen te begrijpen, dat de openbaringen etc. komen doordat we diep in Yahweh stappen, voorbij het voorhangsel. Aan de kant van vóór het voorhangsel moeten we nog steeds door het zgn. reinigende vuur.
Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten. Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid.
Maleachi 3:1‭-‬3 HSV
Hier zegt de Vader, Ik wil letterlijk dat je begrijpt wat Mijn bloed gedaan heeft. In de wetenschap stelt dit gestold licht voor. In het geestelijke is dit de bedekking van de volheid van Zijn licht. Het is een dimensie van vuur die ons zuivert in reinheid. Het bloed van Yeshua veegt niet alleen onze zonden weg, het wist onze zonden uit. De Vader kijkt nu naar ons, alsof we nooit gezondigd hebben, witter dan sneeuw. Velen begrijpen niet, waaronder ik ook voor een lange tijd, dat de Vader kijkt naar wat we doen iedere dag en Hij ziet ons witter dan sneeuw. Dat is waar Hij wil dat we zijn, dat is rechtvaardigheid. Dat is het begrip in wat het betekent om in je recht te staan, door het reinigende vuur. Het heeft je letterlijk gebracht op een plaats in je wandel, dat alles wat je doet is gereinigd. Hij zegt, voor de reinen is alles rein (Tit. 1:15) Nu, wat betekent dat? We zijn geconditioneerd in ons denken; dit is goed, dit is verkeerd, ik kan dit niet etc. Er staat ‘alles’ voor de reinen (van hart) is rein. Hoe is dit mogelijk? Omdat het is gegaan door het reinigende vuur, het is het in lijn komen van alle dingen.

Wanneer ik in het koninkrijk der Hemelen ben dan gebeurt het niet op de manier als ik aan de zijde van vóór het voorhangsel zou doen. Ik ben in mijn geest, mijn manier van denken negeert elke gedachte die ik zou hebben aan de zijde van vóór het voorhangsel. Het projecteert in een andere dimensie, een andere ruimte. Het laat me een andere zijde zien van waar de Vader mij voor geroepen heeft. Onze geestelijke mens is een voorbeeld van wie we behoren te zijn. Natuurlijk zijn we gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Dit betekent dat we bekleed zijn met alles van Wie Hij Is. Dus, onze geestelijke mens wandelt in het koninkrijk der Hemelen als volledig bekleed te zijn met Christus. Dat is hoe ik denk, dat is hoe ik praat, dat is hoe ik begrijp, kijkende door Zijn ogen. En deze waarneming, deze perceptie, deze openbaring terug te brengen in mijn ziel. Onze ziel heeft deze perceptie niet. Onze ziel is geconditioneerd om te praten, om te wandelen, om waar te nemen, te denken, te geloven, te begrijpen in overeenstemming met wat wij geleerd hebben aan de zijde van vóór het voorhangsel.
Het vuur is de manier om te veranderen hoe we denken in onze ziel. Wat onze geest ontvangt door het vuur brengt het in lijn met mijn ziel. En dat heeft effect op ons lichaam. Het effect dat het op ons lichaam heeft is verheerlijking, waar we op dit moment nog mee worstelen toch? Deze doop brengt ons door dit proces heen. Ons lichaam wordt dan verheerlijkt zoals de Vader het heeft bedoeld. We gaan dan dingen doen die letterlijk ervoor zorgen dat wij een wonder en teken worden. Want dan kunnen we ons lichaam meenemen het koininkrijk der Hemelen in. Er schijnen al duizenden te zijn die dit iedere doen, Ian Clayton, een man Gods die een pionier is op veel van deze gebieden heeft er al velen ontmoet, die in en uit gaan, net zoals Henoch. Nu, iedere keer dat ik het koninkrijk der Hemelen inga, neem ik in geloof mijn lichaam ook mee. Tot nu toe is het nog gebeurd, maar ik doe het in geloof om te oefenen.
Het gaat in de eerste plaats erom dat ik Hem liefheb en er zo vaak mogelijk wil zijn om Hem te behagen etc.
Dus wanneer ik met Hem engage, dat opent zich als een openbaring, hetzelfde met de doop in de Vader. Wanneer ik engage met de Vader, gaat Hij in mij uitstorten de gaven van de Vader. Het heeft dus allemaal te maken met een diepere intimiteit met de Vader, niet met de gaven. Hij zorgt ervoor dat ik kan gaan wandelen in de openbaringen en kan ontvangen de dingen die ik nodig heb voor nu op dit moment. Want de openbaring die ik nu heb zal mij voorstuwen naar het niveau waar ik behoor te zijn, zou ook jullie!

Volgende keer gaan we hier dieper op inzoomen.