Over de doop in de Vader

9 november 2019 0 Door admin

De Heer zegt in Joh.3:3 als je niet wederom geboren wordt dan kun je het koninkrijk niet zien. Hij zegt niet, dat als je niet wederomgeboren wordt, dat je dan niet naar de Hemel gaat en geen eeuwig leven zult hebben.
Joh. 3:36a Wie in de Zoon belooft heeft eeuwig leven, je moet geloven in Jezus en je leven geven aan Hem.
Wanneer we wederom geboren worden, verandert alles, want dan kunnen we het koninkrijk zien, daarna gaan we het koninkrijk in en door de waterdoop worden we één met Hem, en beginnen we in lijn te komen met de frequentie van de Hemel en dat is de doop in de Heilige Geest en als gevolg daarvan het spreken in nieuwe tongen.
De Vader kijkt naar wat wij geloven vanuit een hele andere invalshoek, want Hij is een veelzijdig oneindig wezen waarmee wij niet kunnen relaten of functioneren, tenzij wij voorbij het voorhangsel gaan het koninkrijk der Hemelen in.

De doop in Zijn Heerlijkheid, dat je in de wolk van Zijn Glorie gaat, opent een poort voor je om waar te kunnen gaan nemen dat verbond, de tien geboden te kunnen bekijken vanuit een hele andere plaats, een diep niveau van intimiteit. De toewijding en de dimensies die Hij voor mij opent om te kunnen ingaan om dingen in lijn te brengen voor mij persoonlijk, zodat ik kan gaan doen de dingen waar Hij mij voor geroepen heeft om te doen. En het gebeurde en nog steeds is dit gaande, ik leer nog iedere dag bij, toen ik mijn verbond naast het verbond legde dat Hij mij gegeven heeft, de Ketuba, het liefdesverbond dat Yahweh met Zijn volk heeft gesloten in het O.T. en toen wij heidenen ons bekeerden en ons lieten enten op de edele olijfboom, sloot Hij dat verbond ook met ons en dat gebeurde op de Pinksterdag in Handelingen 2.
Gaan zitten met Yahweh en je zegt, dit is wat ik verwacht in zijnde in een relatie met U. Dat is waar een goede relatie op is gebaseerd, dat beide partijen weten wat ze kunnen verwachten.

Nu over de doop in de Vader (identificatie met de natuur en het karakter van God)
Dat is onze hoofdtaak wanneer we wandelen met Yahweh en Yeshua zei, jullie begrijpen het niet, Ik moet gaan, zodat de Heilige Geest kan komen. Begrijpt u waarom Hij moest gaan? Er moet n.l. een boog zijn, dat is twee. Dus als Yeshua op de aarde is en de Heilige Geest en de Vader als deel van de YHVH; Zij zijn de boog om binnen te kunnen komen in de volle verwerking van wat er gedaan moet worden in de schepping. Zo, toen Hij terug ging naar boven, kon de Heilige Geest komen en Yeshua en de Vader maken nu die boog voor de Heilige Geest om binnen te komen. 
Het is altijd zo geweest. In het O.T. zien we veel van de Vader in de schepping, dus Yeshua en de Heilige Geest waren in de Hemelen en openden de boog voor Hem om te doen wat er gedaan moest worden.
Hij zei, wanneer Ik ga, komt de Heilige Geest en Die gaat je alles leren aangaande wat je moet weten over Mij. In die drie jaren hebben de discipelen wel wat over Hem geleerd, maar dat was op de aarde aan deze kant van het voorhangsel. De Heilige Geest leert ons wat we moeten weten van Hem nu, vanuit de positie voorbij het voorhangsel. Dat Hij YHVH is, niet alléén de Zoon van Yahweh, dat Hij de Volheid is van de oneindige God, die wij dienen. De Heilige Geest is gekomen om te laten zien alles van Wie Yeshua is en wanneer wij gaan leren kennen alles van Wie Yeshua is, gaan we zien alles van Wie de Vader is.
Dan gaan we in de Heilige Geest, door Yeshua heen in de Vader en begrijpen alles van Wie Hij Is, in Wie wij leven, ons bewegen en ons zijn hebben, volgens Hand.17:28.

De doop in de Vader opent je voor 7 dimensies van wat Hij vrijzet voor de zonen en dochters van Yahweh; Profetie, bediening, onderwijzen, vermaning, geven, leiderschap en barmhartigheid.
Deze gaven van de Vader voor het lichaam van Christus om mee te engagen zijn deze dimensies, zodat je begint te begrijpen op een hoger niveau wat de Vader in je heeft uitgestort wanneer je één wordt, je engaged met Hem. De Vader is het hart van God.
Zie het zoals in het gezinsleven waar de vader het hart van het gezin is, zie naar wat de Vader voorstelt in YHVH. Het is het hart van Wie Yahweh is. Hij is Diegene Die degenen van wie Hij houdt wil verlichten en wil voortstuwen in hen volle verwerking.
Yeshua is de liefhebbende Tedere, Die je wil laten zien wie je bent.
Heilige Geest is onze Trooster, Die zegt, het komt echt goed met je, je zult het halen, je zult er komen, je zult gezegend worden en je zult alles worden wat je bedoeld bent om te zijn, de Trooster, de Gids, de Leraar.

Laten we eens gaan kijken naar profetie. Er valt veel te schrijven over de verschillende aspecten van profetie.
Je hebt de gave van profetie, deze komt van de Heilige Geest, echter ben je niet een profeet omdat je functioneert vanuit de gave van profetie. Dus het is niet zo wanneer je iemand in jouw kerk hebt en die de gave van profetie heeft en over iedereen profeteert, dat die persoon ineens een profeet is. Hoevelen begrijpen dat het kijken door middel van profetieën en door de Schrift heen kijken, dat is niet wat profeten deden. Profeten gingen geen mensen op een rij zetten en over hen profeteren.
Profetie heeft de capaciteit om te zegenen, te vermanen, om je te verhogen, om je te bemoedigen.
Dan heb je de Geest van profetie. In het O.T. wanneer er werd gesproken over de Geest van profetie was wanneer profeten in een ruimte kwamen en begonnen te profeteren en ineens ging iedereen profeteren. Soms kom je in een meeting en je wilt ineens gaan profeteren, want de Geest van profetie is in die ruimte.
Dan heb je het ambt van een profeet. Wat hij spreekt over wat er gezegd en is gedaan, is in lijn met wat Yahweh in werking wil stellen. In het O.T. kwam hij binnen en trok eruit, bouwde op en bracht het één en ander in lijn en grotere dingen die er gebeurden om het één en ander in de juiste plaats te stellen met wat Yahweh wilde.
Daarom moet je zeker weten dat wanneer je profeteert als een profeet, dat wat je uitspreekt, is wat je in jouw hart voelde, zoals de Vader het aan jou heeft verteld. Want het ambt geeft jouw het recht om dingen in lijn te brengen in een positie, zodat wat je hebt gezegd een deel ervan wordt.
Er kunnen dus op het eerste gezicht rare mensen rondlopen in jouw stad, maar deze wandelen in het ambt van een profeet, ze profeteren over jouw leven en die dingen gaan echt plaatsvinden in jouw leven. Zo, wat zij gesproken hebben brengt jouw leven in lijn met wat Yahweh wil, daar ben je ermee akkoord gegaan en daardoor komt het tot vervulling in je leven. En het ging hierbij niet zozeer om de woorden die ze hebben uitgesproken over jou, het gaat erom wat jij geloofde.
En dan heb je nog de dimensie van waar je in de orde van Melchizedek komt en je wordt een orakel, waar velen nog niet in functioneren.
Dit is mijn geloof, dat als een profeet in het ambt van een profeet, functioneer je nog steeds aan de kant van vóór het voorhangsel. Vele profeten zullen het hier niet mee eens zijn.
In het O.T. werd een profeet alléén beschouwd als een profeet, wanneer hij een natie had veranderd. Als voorbeeld heb je Kim Clement, een Zuid-Afrikaanse profeet die vele jaren in Amerika woonde en recent is overleden. Hij sprak zulke intense misteries rechtstreeks van het hart van de Vader in die natie, dat hij werd gearresteerd. Hij had voorkennis die hij nog niet kon weten. Zo kunnen we zien door wat hij heeft uitgesproken, is die natie veranderd en als je dan gaat kijken door het Hebreeuwse begrip van een profeet, dan zul je zien dat hij een profeet is geweest, omdat hij de natie heeft veranderd.
Als we kijken naar Ian Clayton, Justin Abraham, Nancy Coen, Gary Beaton en zo zijn er nog veel meer. Zij hebben natiën veranderd, om wat ze hebben gezegd, het heeft de grond opengebroken en in lijn gebracht, zodat dingen op de juiste plaats kwamen in overeenstemming met wat het heeft moeten zijn. Het is geweldig.

We beginnen te begrijpen dat wanneer de Vader je gaat dopen, dit betekent dat je één wordt met Hem. Het is het proces waar je jezelf al hebt gegeven aan Hem als een levende offerande God’s, zoals in Rom.12:1 staat. Het levende offer is door God verteerd. Wanneer we door God verteerd worden, gaan we in Hem en worden we één met Hem. Het is die dimensionale verplaatsing waarbij wij weten wie wij zijn, begint Hij Heer over ons leven te worden en Hij wordt onze Koning en wij worden één met Hem, Hij is ons hoofd en wij zijn het lichaam. Het is intensiteit, maar het verplaatst ons van het functioneren in de gaven, naar het functioneren in de Geest van profetie, naar het ambt van een profeet, naar het worden van een orakel. Ik geloof dat dit groeiende is.
Niet iedereen is geroepen om een profeet te zijn, maar iedereen is wel geroepen om een orakel te worden. Niet iedereen is geroepen om te functioneren in de gave van profetie, maar iedereen kan profeteren, dat is de Geest van profetie aan de zijde van vóór het voorhangsel.
Maar we beginnen te begrijpen, wanneer de Vader jouw begint te wijzen op Zijn verlangen voor jou, dan shift je in Hem, waar jij leeft, je beweegt en je zijn hebt en begrijpt wie je bent als een spreekbuis van Hem in de schepping, als een zoon of dochter van Yahweh die functioneert vanuit het koninkrijk der Hemelen naar de aarde toe. Dus, wanneer ik sta als een gewone man aan de kant van vóór het voorhangsel, dan spreek ik met mijn geestelijke mens, vanuit het koninkrijk der Hemelen, overschaduwende mijn ziel en mijn lichaam en wat er uit mijn mond komt is wat Yahweh gesproken heeft, om mij te laten spreken in de schepping.
Hij brengt ons in een dimensie van bediening.

Velen willen een deel zijn van de zgn. 5 voudige bediening. Apostel, profeet, leraar, evangelist, herder. De Vader wil dat wij gaan begrijpen dat deze bedieningen geplaatst zijn in een positie t.b.v. het lichaam van Christus om toegerust en opgebouwd te worden. Als een functie niet is ingevuld dan neemt iets anders die over.
De evangelist doet van alles buiten voor de roep van bediening.
De herder doet van alles om zijn bediening op te bouwen.
De leraren doen alles buiten om hen bediening op te bouwen.
De profeten doen er alles aan om hen bediening op te bouwen en de apostelen ook. En dat lijkt een goed ding maar dat is het niet.
Maar wij beginnen te begrijpen dat de enige functie voor de evangelist is om het lichaam van Christus te leren en te trainen om een evangelist te zijn, door te begrijpen de openbaring die God hierover heeft gegeven, zodat zij kunnen doen wat er gedaan moet worden in zijn volle werking. En dat is belangrijk om te weten als je in die functie bent geplaatst door God.
En deze functie blijft alléén….totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
Efeze 4:13 HSV
Wanneer het lichaam van Christus volmaakt is, zal de 5 voudige bediening niet meer nodig zijn.
De Vader wil dat je groeit aan de zijde van vóór het voorhangsel, totdat je het niet meer kunt en dat je gaat wandelen in jouw roeping.
V.b. Het kan zijn dat toen je net tot geloof kwam, dat je een hart had voor het redden van zielen. Na een paar jaar onderwijs besloot je om een herder te worden, terwijl veel herders eigenlijk geroepen zijn als een apostel. Na jaren verplaatst je bediening in een apostolische bediening dat is de laatste bediening aan de kant van vóór het voorhangsel om het één en ander tot stand te brengen.
Maar, nu je begint te verplaatsen naar de andere zijde van het voorhangsel, dus voorbij het voorhangsel, is de 5 voudige bediening niet meer van toepassing op jou.
Je bent nog steeds een apostel, een profeet, een herder etc., maar de focus ligt nu niet meer op wie je bent geweest, je focus ligt nu op wie je nu op dit moment bent als een zoon van Yahweh en alles wat je doet komt voort uit jouw zoonschap. Vanuit jouw zoonschap ga je volledig begrijpen wat jouw priesterschap inhoudt. Vanuit het priesterschap ga je volledig begrijpen dat je een koning bent en wat dat vertegenwoordigt.
Want aan de kant van vóór het voorhangsel is de apostel de leider om de ecclesia tot stand te brengen.
De koning is een koning vanuit het koninkrijk der Hemelen in de schepping. 
Als een koning gaan we begrijpen waar wij over gaan regeren en hoe dat te doen, sprekende als een orakel en wetgeving brengende. Waar ik in een latere blog meer over ga vertellen, want deze wetgeving is heel anders dan die Mozes ontvangen heeft.
De Vader is bezig om ons te laten groeien in al deze zaken. Iedere keer dat Hij mij doopt in een diepere dimensie, groei ik naar een diepere plaats toe. Dus de doop in de Vader is om tot stand te brengen alles wie je bent. Zelfs de 7 geesten Gods trainen je om tenslotte naar de Vader te kunnen gaan. Ze trainen je tot een punt waarop ze alles in jouw hebben uitgestort en dan zenden ze je naar de Vader, vervolgens begint de Vader in jou te ontbranden een openbaring van wie je bent, waar je voor geroepen bent en wat je tot stand moet brengen.
Gedoopt worden in de Vader in het begin is om Hem toe te staan om jouw te beginnen te overschaduwen met de openbaring die je nodig hebt om te worden, waar Hij je voor heeft geroepen. Zijn verlangen is om je naar een plaats te brengen waar Hijzelf je kan onderwijzen.
De kerk op dit moment, op dit punt, zal dit niet geloven. Dat God zelf niet Zijn mensen gaat onderwijzen, dat Hij altijd mannen en vrouwen zal blijven gebruiken om Zijn volk te onderwijzen. In zekere zin is dit ook waar.
Maar wij beginnen te begrijpen dat de Vader de poorten heeft geopend om door het bloed van Yeshua in te kunnen gaan om Hem te ontmoeten van Aangezicht tot aangezicht. Dus, nu wij naar Hem toe kunnen gaan van Aangezicht tot aangezicht, waarom zou Hij ons dan niet gaan onderwijzen? Hij wil ons leren alles van wie we zijn en alles wat Hij weet. Het is openbaring gegeven in het hart van de Vader. Het is een explosie in jou van alles van Wie Hij is.
Mijn favoriete plaats is om te gaan naar de berg van goud, zoals er diverse bergen zijn in het koninkrijk der Hemelen, met de verschillende kamers erin, de prachtige vallei en rivieren en watervallen. Het is een geweldige plaats, waar ik tijd met Hem doorbreng. Hier laat Hij mij Wijsheid ontmoeten (Spreuken 8:1-3 en Spreuken 9:1) en ga ik met Wijsheid in diverse dimensies en ruimten. Vandaar ga ik naar mijn tuin, waar ik tijd doorbreng met de Vader, Yeshua of de Heilige Geest, mijn secret place zoals in Ps.91:1 staat geschreven. In dit vers staan 4 namen van God; El Elyon, El Shadai, YHVH en Elohim, met ieder een geweldige betekenis voor ons.
Wij hebben een geest, ziel en een lichaam. Alle drie hebben ze dimensies. En dit heeft te maken met de verschillende poorten. De poorten van mijn geest, ziel en lichaam, die mijn 5 zintuigen zijn. En dit alles wordt in ons geactiveerd, in alles van hoe Hij ons heeft gemaakt om te zijn vanuit onze positie in het koninkrijk der Hemelen.
Dus het idee van dat wij verhoogd worden door de Vader is dat wij gaan zien, alles van wie wij bedoeld zijn om te zijn. Om naar jezelf te kijken vanuit Zijn perspectief. Daarom is het belangrijk om één met Hem te worden. En die staat van wederom geboren te zijn stuwt je voort in Hem dat jouw zicht verandert van wie jij bent. Want als ik nog steeds naar mijzelf kijk van wie ik ben, dan ben ik een mislukking. Maar als ik ga kijken naar mijzelf vanuit Wie Hij is, dan zie ik wat Hij ziet. Hij kijkt naar ons door de shift van Yeshua, een perfecte staat.
2 Kor. 5:17 HSV
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
Ik kijk naar mijzelf door mijn gedachtengang, door de dingen waar ik naar kijk, waar mijn aandacht naar toe gaat, waar ik doorheen ben gegaan, wat mij gevormd heeft, welke waarnemingen ik heb en ik oordeel mijzelf in overeenstemming daarmee.
Yeshua echter oordeelt ons niet zo, maar in overeenstemming met wat uit Hem is voortgekomen.

Een ander aspect van gedoopt worden in de Vader is te begrijpen wat het betekent om te geven. Om te geven alles van wie je bent aan Hem.
Hij heeft gezegd in Genesis dat Hij alles heeft gegeven aan ons om te regeren over de schepping. En Hij is niet ineens een afwezige God, Hij leidt ons, Hij helpt ons, Hij onderwijst ons, Hij troost ons, Hij laat ons zien wie we zijn, Hij opent deuren en poorten voor ons, Hij geeft ons alles wat we nodig hebben, maar Zijn verlangen is dat wij gaan regeren over de schepping. Hij heeft het allemaal aan ons gegeven. Maar dan komen we op een punt in ons leven, waar Hij ons een vrije wil heeft gegeven. Op het moment dat wij wederom geboren werden, gaven wij ons leven aan Yahweh. En daardoor doe je dezelfde dingen die Hij heeft gedaan. En Zijn verlangen is dat je aan Hem alles van jezelf geeft, zodat Hij kan regeren en dat is jezelf presenteren als een heilige offerande Gods. Toen ik tot geloof kwam in Jezus en mijn leven aan Hem gaf, ging ik door het proces van onderwijzen, training en toerusting om Hem te kunnen begrijpen, om Hem lief te hebben, om mijzelf lief te hebben, om mijn buren etc. lief te hebben, zoals Hij van mij houdt. Ik ging door dat proces van groei, echter toen ik besloot om Hem alles te geven, toen ik Hem Heer van mijn leven maakte, toen begon ik echt te veranderen, dat is waar de wederom geboren ervaring pas echt begon plaats te vinden. Ik ging meer en meer in het koninkrijk der Hemelen en begon steeds meer te zien tot nu toe.
En ik begon te begrijpen wat Hij heeft gegeven en wat ik moet geven en dat is mijn leven. Want als ik Hem kan geven alles wie ik ben, kan Hij over mij gaan regeren, zodat wij kunnen worden en wandelen in wie wij zijn in Hem. Ik ben volledig hersteld door Yeshua. Dat betekent voor mij om gedoopt te zijn door de Vader. Maar ook om gedoopt te zijn in de Heilige Geest. En om gedoopt te zijn door Yeshua in zijn volle capaciteit, om mijn leven te hebben, om mijn bewegen te hebben en om mijn zijn te hebben in YHVH, begrijpende dat ‘babtizo’ letterlijk betekent ‘erin gaan en substantie veranderen’. Ik kwam uit de Vader, dus als ik uit Hem kwam, dan mist er iets in Hem. Dus Zijn verlangen is, wat uit Hem is gekomen dat het terug in Hem gaat. Dat is wat de Hebreeuwse cultuur waarneemt. Wat er is aan het begin zal er ook aan het eind zijn, want het begin en het einde zijn hetzelfde. Dus, wanneer Yahweh schept, datgene wat er is in het begin moet er ook zijn aan het einde.
In het begin zei Hij, hier sprak Hij niet tijdchronologisch, maar over Zichzelf als het begin en alles was in Hem. En toen Hij sprak, dat wat uit Hem kwam werd tot stand gebracht in de schepping. Alles dat tot stand is gebracht in de schepping, moet terug komen in Hem. Daarom zijn de levende letters van het Hebreeuwse alfabet in Hem. Dat koninkrijk, die dimensie in Hem, is waar ze zijn. Dat is de plaats waar ik met ze kan engagen. In die dimensie kom je waneer je in Yahweh gaat. Zij zijn al terug in Hem gegaan en het is nu onze verantwoordelijkheid om d.m.v. deze dopen ook terug in Hem te gaan. Om te leven van binnen in Hem, naar buiten naar de schepping toe. Daarom leven wij vanuit de 4 gezichten, leeuw, os, adelaar en mens.
Hij wil graag dat wij leiders zijn, zoals Hij is, vanuit het koninkrijk der Hemelen regeren over de schepping. Hij heeft niet Zijn volle capaciteit gegeven aan de aarde, zoals wij erop hebben gewacht dat Hij het zou gaan doen, zoals Hij dat in Gen.1 gezegd zou hebben. Maar wanneer we dit aandachtig gaan lezen zullen we gaan zien dat Hij wacht totdat wij gaan realizeren en begrijpen wie wij zijn en dat wij moeten gaan regeren vanuit Hem in de schepping. Er zijn er al in het lichaam van Christus die er mee begonnen zijn, misschien nu nog een klein deel, maar onze mindset is al aan het veranderen (we hebben nu de minder van Christus zegt het Woord) en langzaam maar zeker gaan we beginnen met te heersen over de schepping. We doen dingen zoals we geloven en ze waarnemen en dingen te veranderen en nu beginnen ze op de juiste plaats te vallen. Nu we gehoor hebben gegeven om te gaan regeren, wil de Vader ons leren hoe Hij het doet. En natuurlijk is Hij rechtvaardig, gerechtigheid en barmhartig. Dit zijn dimensies die wij nog niet goed begrijpen. Rechtvaardig handelen is doen wat je zegt b.v. Daar heb ik het nog wel eens moeilijk mee.
Er komt een dag dat we een vanuit een openbaring kunnen pakken wat we ook nodig hebben vanuit het koninkrijk der Hemelen. Een koning heeft het bestuur om opnieuw tot stand te brengen wat hij op de plaats brengt. Dus als ik het koninkrijk Engeland bezit en ik verover Amerika dan zullen alle principes van Engeland tot stand worden gebracht in Amerika. Dat gebeurt er wanneer het ene koninkrijk een ander koninkrijk overneemt.
Zo wacht de Vader op een groep mensen die een begrip hebben van het leiderschap wat Hij ze brengt, zodat we het koninkrijk der Hemelen naar de aarde brengen en die principes tot stand brengen in zijn volle verwerking.
Hierbij hebben we het geld nodig, we hebben een begrip nodig hoe te regeren, we hebben Zijn wetgevende macht nodig om te beginnen te begrijpen hoe we substantie brengen tot een materiële vorm. Of geestelijke dingen tot een fysieke substantie brengen.
De Vader zegt dat er een dag zal zijn dat je in het koninkrijk der Hemelen verschijnt, pakt wat je wilt en je brengt het naar de schepping.

Nu nog iets over genade;
De genade van God is om te celebraten bepaalde gebieden van het leven van een persoon waar de Vader niet in verheerlijkt kan worden. Dat is het vat niet in de steek laten voor de onwetendheid waar die persoon in wandelt.
We gaan begrijpen dat de genade van God jouw Zijn liefde naar jou laat zien, terwijl je niet realiseert wie je bent en wat je bij je draagt is de barmhartigheid dat alles bij elkaar houdt.
Er zal een tijd komen dat je gaat zien wie je bent en het zal je niet alleen verbazen, het zal je versteld doen staan.
We kijken nog steeds naar mensen voor die heerlijkheid. Oh, die evangelist komt, oh die opwekker komt, oh die profeet komt etc. Die zal mij de handen opleggen en ik genees, geweldig.
Er was een tijd dat ik dat ook heb gedaan, ik rende naar voren als er een oproep kwam. Dat was aan mij geleerd om te doen. Ik wilde dat die persoon mij de handen oplegde, ik wilde ook die zalving hebben, dat gold ook voor z.g.n. geestelijke vaders, ze wilden de zalving van die geestelijke vaders. Maar we beginnen nu te begrijpen dat het niet om de aanraking gaat, dat het niet gaat om dat iemand je de handen oplegt. Het gaat erom wat Yeshua aan het kruis heeft gedaan. Het voorhangsel scheurde, zodat wij er binnen kunnen gaan. We kunnen nu naar binnen gaan in het koninkrijk der Hemelen en onze Papa ontmoeten, we kunnen nu met Yeshua wandelen, we kunnen nu ruimten ingaan waar Hij is. Wij hebben hier op aarde alléén voorkant, achterkant, linkerkant, rechterkant, bovenkant, onderkant, zes dimensies. In het koninkrijk der Hemelen zijn vele dimensies. Je kunt naar Yeshua kijken en iedere keer dat je kijkt, zie je weer een ander aspect/dimensie of ruimte, die uit Hem voortkomen. Daarom in Openb.4 zeggen ze iedere keer opnieuw ‘heilig, heilig, heilig is de Heer’.
Zijn heerlijkheid brengt ons tot perfectie. Natuurlijk blijven er wel issues, maar we begrijpen dat we niet ziek hoeven te worden, terwijl dat nog wel kan gebeuren, want wij leven nog niet voortdurend in Zijn glorie, zoals Adam en Eva deden vóór de zondeval. Maar Zijn barmhartigheid is er om alles bij elkaar te houden.
Een volgende keer kunnen we gaan kijken naar de andere dopen, zoals ze in het Woord naar voren komen.