Naar de Hemel gaan reeds voordat je sterft deel 1

4 mei 2020 0 Door admin

Naar de Hemel gaan reeds voordat je sterft deel 1

Door Justin Paul Abraham, aangevuld met mijn eigen ervaringen.
Schep vreugde in de HEERE , dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
Psalm 37:4 HSV

In het Engels is die nog iets krachtiger;
Delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires and secret petitions of your heart. Psalm 37:4 AMPC

Verlustig staat er in de oude vertaling, dit betekent dat je mag feest op Zijn goedheid. Leven in eeuwig voortdurende vreugde. En Hij zal jou wondervolle dingen geven.
Ik heb een hele simpele relatie met de Heer. Hij houdt van mij en ik houdt van Hem en Hij is goed!!
Dus ik tolereer geen enkele gedachte die tegen Zijn goedheid in gaat. En door die lens van goedheid zie ik leven en onsterfelijkheid. Ik zie een wereld die open is met engelen en heiligen. Ik zie een nieuwe en levende manier om de Hemel in te gaan. Het gaat aan de dood voorbij, de dood is niet mijn held. Yeshua is mijn held en Hij heeft alles geopend. Alle beloften worden ja en amen. Hoe wij denken bepaalt hoe wij zien. Bekering betekent je manier van denken veranderen. En dan wordt je getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Zo, de manier van denken bepaalt de wereld waarin je leeft. De Heer stuurt allemaal profeten zoals Rick Joyner die een prachtig boek geschreven heeft dat ‘the final quest’ heet. Daarin kun je lezen dat je naar de Hemel kunt gaan, zonder dat je eerst sterft.
En daar gaan we het over hebben. Wel wil ik zeggen, dat je een krachtige denker bent. Als jij anders hierover denkt, dat is geen probleem. Want alléén de ware theologie is Jezus Christus zelf. En als familie in Christus zouden we allemaal krachtig moeten zijn om het niet eens te zijn, dan zouden er minder scheuringen zijn als we mensen respecteren ondanks hen verschil van mening. Fijne families weten hoe het is om het niet eens met elkaar te zijn op een goede manier. Want we hebben allemaal zoals Rick Joyner zegt, te maken met misleiding dat moet worden verplaatst, veranderd, verschoven. Er zijn dingen die waar zijn, zoals oordeel. Maar er is een hogere waarheid en dat is barmhartigheid. Zo kun je dus ergens gelijk in hebben en gerechtvaardigd. Echter is er een hogere waarheid, barmhartigheid. Wat je zult merken dat er mensen zijn die verankerd zijn in verschillende lagen van waarheid. Wat ze zouden moeten doen is zich bekeren.
Bekeren betekent naar opgaan naar de hoge plaats om anders te gaan zien en denken. Daarom heeft een penthouse het woordje ‘pent’ erin. Het betekent opnieuw bezoeken (herzien) het hogere perspectief. Met al het nepnieuws wat overal is tegenwoordig, met al die tegenstellingen moeten we veel hoger gaan om profetisch te kunnen zijn in deze generatie. Als facebook jullie bron van nieuws is of het journaal etc. ga hoger. We leven in een tijd met veel nepnieuws, maar wij moeten terug gaan naar de ‘oude wegen’ zoals het in Jer. 4:16 geschreven staat.

Zo zegt de HEERE : Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet. Jeremia 6:16 HSV

Hij zei tegen de profeten, ga terug naar de oude wegen, terug in Hem. In Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij (Hand. 28:17).
Het was altijd in God’s hart dat er een generatie zou zijn die zou gaan opereren in de orde van Melchizedek. En dit is een Hemelse orde niet een aardse. Het zegt; jullie zullen allemaal onderwezen worden door de Heer. Het is altijd Yahweh Zijn intentie geweest dat er een groep mensen zou zijn die opgaan in Zion, in de Hemel en samen onderwezen worden. Ik zal een ander voorbeeld uit de Schrift geven; Paulus zei in in 1 Kor. 1:10
Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen (meningen).
1 Korinthe 10:10 HSV
M.a.w. er is een hogere wijsheid waar je in kunt gaan in de Geest waar we in eenheid komen met het geloof en de kennis van God. De realiteit is dat we daar al zijn, we zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten. Je kunt niet begrijpen wat er op de aarde vandaag de dag gebeurt als je niet opgaat in de Hemel. Jesaja zelf in het oude testament zag dit. Hij zei;
Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden.
Jesaja 51:6a HSV
We zijn bedoeld om op te gaan, want dat is waar realiteit plaatsvindt. Geloof is verankerd in een superieure, betere werkelijkheid. Dit wordt het onzienlijke genoemd. De dingen die nu gaande zijn aangaande Donald Trump en de Brexit en alle andere zaken kun je niet begrijpen, dan wanneer je ziet de koers en regering van Yahweh. Als voorbeeld nemen we Job zijn leven. Job zijn leven slaat nergens op, tenzij je ziet de Hemelse rechtzaal. Het lijkt een chaos, maar iemand stond in die rechtzaal en schreef dat boek. Job begint zich te realiseren dat het een rechtzaak is.
Ook nu, zie, in de hemel is mijn Getuige, en mijn Pleitbezorger is in de hoogten.
Job 16:19 HSV Dit zijn juridische termen.
En Laat hij een man verdedigen bij God, zoals een mensenkind voor zijn vriend doet. Voorspraak, intercessor. Beide juridische termen ook.
Job 16:21 HSV
En
Zie toch, ik heb de rechtszaak uiteengezet; ik weet dat ík rechtvaardig ben. Wie is hij die een rechtszaak met mij voert? Als ik nu zweeg, zou ik de geest geven.
Job 13:18‭-‬19 HSV
Rechtvaardig wordt in het Engels ook wel vertaald met vindicated. Opnieuw allemaal juridische termen.
Behold now, I have prepared my case; I know that I shall be justified and vindicated.
Job 13:18 AMPC
Het probleem met Job is dat hij er had moeten zijn vanaf het begin, hij zou in de hemelse gewesten moeten zijn, zoals wij nu.
We vragen de Vader om genade om te kunnen begrijpen wat er nog meer gaat komen over opgaan in de Hemel, het koninkrijk der Hemelen, waar ik al meer over heb mogen schrijven.
Het woord Ekklesia betekent, geroepen zijn om te regeren. De regerende justitiële autoriteit die regio’s/landen aan het veranderen is. Waar we leren, patronen in het weer, economie, wie er gekozen wordt in onze regering. Al deze zaken kunnen worden beïnvloed zodra jij verschijnt vóór Yahweh in Zion. Je bent krachtiger dan je je ooit hebt voorgesteld. En wij hebben het goede nieuws, het Evangelie zó klein gemaakt. We zouden ook kunnen zeggen; ik ben een dienaar van het Evangelie, ik kan roemen in het Evangelie, over wat Hij heeft gedaan voor ons, dat Hij het voorhangsel heeft gescheurd.
Jesjaja zag deze dag in de laatste dagen waar we in zijn, hij zei;
Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.
Hoe kom je in een berg die verheven is? Je moet opgaan in de Geest. Daarna zegt Jesaja;
Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE , naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden (aloude paden of wegen, waar Henoch is, waar Henoch wandelt in de geheimenissen/mysteries van Yahweh) bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.
Jesaja 2:3-4 HSV
He will settle disputes among great nations. They will hammer their swords into plows and their spears into pruning knives. Nations will never again go to war, never prepare for battle again.
Isaiah 2:4 GNT
Dit betekent dat er geen legers meer zullen zijn. Zo kan er een groep mensen nu reeds gaan legislaten voor een andere wereld. Is dat niet geweldig? Ik zou liever een amateur in dat willen zijn dan een professional in zoals we het hebben gedaan. Krachtelooshied waar we wereldgebeurtenissen hebben zien plaatsvinden en dachten van ik weet niet wat er gebeurt. Dat is niet het Evangelie.
Het Evangelie is het onvergelijkbare, machtige kracht in ons en en vóór ons die geloven. Dat jij bent en in Hem en Hij is in jou. Je bent met Hem gezetenin Hemelse gewesten, niet gewest. Je bent niet bedoeld om op één plaats te zijn. Er zijn Hemelse rechtzalen voor jou om in te zijn, er zijn stoelen voor jou om te functioneren als een koning. Er zijn gebieden waar engelen zijn om mee te engagen. In de Bijbel staat dat je vrije toegang hebt in Christus, natuurlijk. Vrije toegang betekent dat je een recht hebt om daar te zijn. Je kunt ten alle tijde vrijmoedig voor Zijn troon der genade gaan. Je hebt een plaats daar en een positie.

Dus wat ga je er aan doen?
Yeshua kwam om te herstellen wat verloren was. En dat was; vanaf het eerste begin, voordat tijd bestond, waren wij bedoeld als multi dimensionale wezens, Jacobs ladder. We waren bedoeld om in staat te zijn om door alles heen te gaan, in ons zijn poorten en deuren. De Schrift zegt;
Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat.
Psalm 24:7 HSV Dat is in ons, poorten en deuren. Zo, wij hebben een technologie in ons, genaamd poorten en deuren. Waar leiden die poorten en deuren naartoe? Jezus zei dat Jacobs ladder de blauwdruk was van een menselijk wezen. Jezus kwam om te spiegelen en te onthullen de authentieke blauwdruk van hoe wij bedoeld zijn. Hij zei; Ik ben Jacob’s ladder, wat betekent dat zoals Hij Is, zijn wij.
En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen : Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.
Johannes 1:52 HSV
Wat inhoudt dat wij Jacobs ladder zijn. Wíj hebben een technologie om de Hemel in te kunnen gaan.
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
2 Korinthe 5:17 HSV
Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan.
2 Kortinthe 5:17 BB
Zelfs Adam heeft niet wat jij hebt. Wij stammen niet af van Adam. Wanneer je van Christus geboren wordt, van bovenaf geboren wordt, ben je geboren uit een nieuwe afkomst zegt de Schrift. Het zegt dat het oude ras van Adam mede gekruisigd is met Christus en begraven werd. En Yeshua zegt dat Hij de eerstgeborene was van een nieuw ras. Zo, onze blauwdruk nu is niet Adam. Onze blauwdruk is nu Christus. En Christus was multi dimensionale technologie. Er staat; toen ze Hem van de berg af wilden gooien, liep Hij midden tussen hen door en ging weg (Luk. 4:29-30).
Toen ze Hem wilden grijpen in de tempel, gebeurde er dit;
Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg.
Johannes 8:59 HSV
Dimensionale verplaatsingen/shifts. Wij hebben dimensionale technologie. Dit zijn dingen die nu duidelijker gaan worden. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt met mijn lichaam erbij, maar Justin wel. Hij zat achter zijn computer en hij wist dat er dienst was van een bevriende pastor aan de andere kant van de planeet. En ineens was hij op het podium in die dienst en een minuut later zat hij weer in zijn stoel voor de computer. Hij ontvangt 5 minuten later een berichtje op zijn telefoon van die pastor die aan hem vraagt of hij net in die gemeente was verschenen. Zijn moeder had hem gezien. Ze had nog nooit iets gezien in de Geest, ze zag jou op het podium staan. En Justin zei; ooh man dit was per ongeluk. Ik was alléén maar aan jullie aan het denken en hoeveel ik van jullie houd en ineens was ik daar. Dit soort dingen gaan nu meer plaatsvinden… Zelf heb ik meerdere keren meegemaakt nu, dat ik onze gemeente aan de Heer het aanbidden ben en tegelijkertijd verschijn ik in een meeting in Zuid Afrika, waar ze aan het voorbidden zijn. Ik krijg daarna een bericht dat ik daar ben geweest, wat ik heb gezegd etc.
Henoch wandelde met God en Hij nam Hem tot Zich en hij is nu actief in het Koninkrijk der Hemelen. Justin heeft veel geleerd van Henoch, later zal ik er nog meer over vertellen. Zelf heb ik Henoch nu één keer ontmoet in de Hemel, hij heeft mij meegenomen naar de Hemel der hemelen, waar ik serafs heb gezien en waar ik heel even op de vurige stenen heb gestaan, ik durfde nog niet erover heen te gaan lopen. Wellicht op een later moment, wanneer de Heer besluit om mij daar weer naar toe te laten gaan durf ik dat wel.
Volgende keer gaan we verder met dit voor mij en ik hoop tevens voor u boeiende onderwerp.